ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO
ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI
I ZADANIA OGÓLNO - WYCHOWAWCZE
 • Dokonywanie semestralnej oceny sytuacji wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów drugorocznych.
 • Udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia:
  - przeprowadzenie ankiety zainteresowań zawodowych;
  - zapoznanie młodzieży ostatnich klas z aktualną sytuacją na rynku pracy (nawiązanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu);
  - kontakty z wybranymi szkołami ponadgimnazjalnymi;
 • Prowadzenie poradnictwa dla rodziców:
  - udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych rodzinach i w życiu szkolnym;
 • Weryfikacja rejestru uczniów - uaktualnienie informacji, sporządzenie rejestru dla uczniów klas pierwszych.
 • Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole.
II PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA
 • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży:
  - zachęta do świadomego stawania się dobrym człowiekiem, dobrym kolegą (pogadanki na lekcjach wychowawczych, stałe rozmowy z uczniami);
  - kształtowanie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka;
  - eliminacja przemocy wśród uczniów (zajęcia integracyjne na lekcjach wychowawczych);
 • Poznanie dziecka i rozpoznanie jego warunków życia i nauki:
  a) objęcie uczniów mających lub sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego różnymi formami pomocy:
  - organizacja zespołów pomocy koleżeńskiej;
  - kontakt i współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną;
  - kontakt i współpraca z instytucjami współpracującymi ze szkołą (Kuratorem Sądowym, Sądem Rodzinnym, Prokuraturą Rejonową, Policją);
  b) pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych dzieci i ich problemów szkolnych; podejmowanie środków zaradczych.
 • Opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej pomocy:
  - współpraca z nauczycielami i wychowawcami w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
  - kontrolowanie frekwencji uczniów wysokiej absencji;
  - współpraca z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opiek ii pomocy wychowawczej;
  - opracowanie opinii na temat uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy;
  - rozpoznanie warunków życia, spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy.
 • Pomoc w realizowaniu zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej prorodzinnej.
 • Ochrona strefy emocjonalnej dziecka poprzez:
  - poszukiwanie dla dziecka osób bliskich, które mogą być gwarantem oparcia i obrony;
  - wykorzystywanie związków emocjonalnych, uczuciowych dziecka dla osiągnięcia celów wychowawczych.
 • 6.Realizacja programów profilaktyczno ? wychowawczych, np.:
  - trening umiejętności rozwiązywania konfliktów;
  - zajęcia profilaktyczne.
III PRACA KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNA
 • Prowadzenie obserwacji przebiegu rozwoju psychicznego dzieci.
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno ? Pedagogiczną w zakresie opieki psychologicznej nad uczniami ? organizowanie warunków do realizacji zaleceń psychologa na terenie szkoły;
 • Współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wynikających z rozwoju dziecka oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych.
IV INDYWIDUALNA OPIEKA PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNA
 • Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 • Udzielanie uczniom pomocy (poradnictwo psychospołeczne) w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
 • Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem.
 • Udzielanie pomocy pedagogiczno - psychologicznej uczniom wybitnie uzdolnionym.
 • Analiza postępów w nauce uczniów pozostających pod opieką pedagoga.
 • Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
 • Poddawanie ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym systematycznej kontroli i ocenie, wdrażanie go do przestrzegania obowiązujących norm społecznych.
 • Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sady Rejonowego.
 • Prowadzenie profilaktyki uzależnień - przeciwdziałanie paleniu tytoniu, spożywania alkoholu i używania narkotyków:
  - ukazywanie społeczno - ekonomicznych, zdrowotnych moralnych skutków uzależnień, wyjaśnienie przyczyn i mechanizmów tych zjawisk;
  - konsultacje z rodzicami;
 • Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej - informowanie o przyczynach, następstwach szczególnie rozpowszechnionych zjawisk patologii społecznej, organizowanie zajęć z wychowania społeczno - prawnego:
 • - opieka nad uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 • 1Ograniczenie zainteresowania młodych ludzi środkami psychoaktywnymi i negatywnymi subkulturami oraz pokazanie alternatywnych sposobów życia.
V POMOC MATERIALNA
 • Dbanie o zapewnienie bezpłatnego dożywiania uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej - współpraca z GOPS w Nowogrodźcu.
 • Organizowanie pomocy materialnej opieki dla uczniów opuszczonych, osieroconych, osieroconych rodzin wielodzietnych, z rodzin patologicznych, współpraca z GOPS w Nowogrodźcu.
VI ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ
 • Stała współpraca z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami, samorządem szkolnym, w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych.
 • Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, organizacjami instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
 • Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów rodziców.
 • Prowadzenie dokumentacji:
  - Dziennik Pracy
  - Notatki służbowe
  - Ewidencje uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy materialnej.