DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spnowawies.eu

Data publikacji strony internetowej: [ 2013-09-01 ].

Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2021-08-27 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki)mają wpisaną wartość alternatywną.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Materiały video dostępne na stronie nie są tłumaczone na język migowy i nie zawierają transkrypcji opisowej.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2023-02-26 ].

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe i inne ułatwienia na stronie.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dodatkowo strona posiada następujące ułatwienia:

 • funkcje ustawiające kontrast strony;
 • powiększanie wielkości liter;
 • szybkie przejście do kluczowych elementów strony (menu, strona główna) za pomocą przycisku tabulator na klawiaturze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest A. Wodas, email: administrator@spnowawies.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 7362083. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
 2. Wejście główne do budynku szkoły jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Od strony parkingu przygotowany jest podjazd (pochylnia ) dla osób niepełnosprawnych.

 3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 4. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku nie ma windy, która umożliwiłaby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na piętro.

 5. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 6. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Na parterze znajduje się łazienka z poręczami dla osób niepełnosprawnych.

 7. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 8. Na terenie parkingu znajduje się wyznaczone miejsce postojowe dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.


 9. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 10. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 11. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
 12. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

  Informacja o braku dostępności

  Wniosek o zapewnienie dostępności

  Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej