Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi na rok szkolny 2019/2020
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi ogłasza zapisy dzieci do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY I na rok szkolny 2019/2020

1. Zapisy dzieci (zamieszkałych w obwodzie szkoły) do klasy pierwszej odbywają się w terminie od dnia 11 lutego 2019 r. do dnia 08 marca 2019 r.
2. Zapisy dzieci (zamieszkałych poza obwodem szkoły) do klasy pierwszej odbywają się w terminie od dnia 18 marca 2019 r. do dnia 22 marca 2019 r.
3. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbywają się w terminie od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 13 marca 2019 r.
4. Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym odbywa się w terminie od dnia 11 lutego 2019 r. do dnia 15 lutego 2019 r.

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7-letnie urodzone w 2012 r.

Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć na wniosek rodziców również dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, jeżeli w roku szkolnym 2018/2019 realizowały roczne przygotowanie przedszkolne lub wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej (posiadają pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego).

W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, rodzice są proszeni o przekazanie informacji, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 na podstawie dowodu osobistego rodziców.

Zgłoszenie pobiera się bezpośrednio z sekretariatu, ze strony internetowej szkoły: DOKUMENTY lub STRONA BIP

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie (75 7362083), pocztą elektroniczną (szkolap18@wp.pl) lub pytać osobiście w sekretariacie szkoły.
Anna Wodas
2019-02-11 00:00:00
Posiedzenie Rady Rodziców
Przewodniczący Rady Rodziców, p. Krzysztof Sadowski zaprasza na zebranie, które odbędzie się 27 listopada 2018 r. o godz. 16.00 w sali 23.
Anna Wodas
2018-11-19 00:00:00
Wspieranie potencjału rozwojowego dziecka
Dziś, na zebraniu z rodzicami, gościliśmy panią Teresę Rudzińską – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu. Pani pedagog omówiła istotę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z której mogą skorzystać uczniowie naszej szkoły.


Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest:
 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
 • rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni. Pomoc ta jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 • Anna Wodas
  2018-09-19 00:00:00
  Podręczniki na rok szkolny 2018/2019
  Szanowni Państwo Przedstawiamy listę obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019 podręczników. Przypominamy, że szkoła zakupuje i udostępnia uczniom tylko podręczniki i zeszyty ćwiczeń do zajęć OBOWIĄZKOWYCH. Oznacza to, że rodzice kupują w dalszym ciągu podręczniki i ćwiczenia do innych zajęć - w tym religii, a także inne materiały niezbędne na zajęciach (np. do techniki). Ponieważ zakup przez szkołę może się odbyć tylko do wysokości dotacji, a część kosztów zeszytów ćwiczeń może być wyższa - rady klasowe mogą podjąć decyzję o dokupieniu niektórych ćwiczeń. Decyzje takie będą podejmowane na początku września.
  PODRĘCZNIKI
  Anna Wodas
  2018-09-02 00:00:00
  Podręczniki na rok szkolny 2017/2018
  Szanowni Państwo Przedstawiamy listę obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018 podręczników. Przypominamy, że szkoła zakupuje i udostępnia uczniom tylko podręczniki i zeszyty ćwiczeń do zajęć OBOWIĄZKOWYCH. Oznacza to, że rodzice kupują w dalszym ciągu podręczniki i ćwiczenia do innych zajęć - w tym religii, a także inne materiały niezbędne na zajęciach (np. do techniki).
  Ponieważ zakup przez szkołę może się odbyć tylko do wysokości dotacji, a część kosztów zeszytów ćwiczeń może być wyższa - rady klasowe mogą podjąć decyzję o dokupieniu niektórych ćwiczeń. Decyzje takie będą podejmowane na początku września.
  PODRĘCZNIKI 2017/2018

  Anna Wodas
  2017-06-18 00:00:00