Uwaga!


Anna Wodas
2021-06-16 00:00:00
Konsultacje

Szanowni Państwo

W tym semestrze można się kontaktować z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w ramach konsultacji indywidualnych. Oznacza to dostępność nauczyciela na komunikatorze Teams. Uczeń może wtedy poprosić o wyjaśnienie krótkiej kwestii lub skonsultować krótką odpowiedź. Dla wyjaśnienia wymagającego więcej czasu może umówić się z zainteresowanym uczniem lub grupą uczniów w innym dogodnym czasie.

Terminarz poniżej.


KONSULTACJE
Anna Wodas
2021-03-11 00:00:00
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi ogłasza zapisy dzieci do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY I na rok szkolny 2021/2022

1. Zapisy dzieci (zamieszkałych w obwodzie szkoły) do klasy pierwszej odbywają się w terminie od dnia 01 lutego 2021 r. do dnia 25 lutego 2021 r.
2. Zapisy dzieci (zamieszkałych poza obwodem szkoły) do klasy pierwszej odbywają się w terminie od dnia 08 marca 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r.
3. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbywają się w terminie od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 05 marca 2021 r.
4. Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym odbywa się w terminie od dnia 01 lutego 2021 r. do dnia 05 lutego 2021 r.

W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, rodzice są proszeni o przekazanie informacji, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00 na podstawie dowodu osobistego rodziców. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną informujemy, że odpowiedni formularz zapisu dziecka można przesłać drogą e-mailową na adres: szkolap18@wp.pl. Podpisy zostaną uzupełnione w innym terminie.


Zgłoszenie pobiera się bezpośrednio z sekretariatu, ze strony internetowej szkoły: DOKUMENTY lub STRONA BIP

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie (75 7362083) lub pocztą elektroniczną (szkolap18@wp.pl).
Anna Wodas
2021-01-29 00:00:00
Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi wydał zarządzenie o organizacji roku szkolnego 2020/2021 oraz o organizacji rozpoczęcia roku szkolnego. W związku z tym podajemy do publicznej informacji zasady zawarte w zarządzeniu.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Przewozami w roku szkolnym 2020/2021 zajmować się będzie PKS Bolesławiec. W czasie przewozu obowiązują zasady sanitarne, jak w środkach komunikacji zbiorowej (między innymi obowiązek zasłaniania nosa i ust). Za przestrzeganie zasad odpowiada przewoźnik.

Autobusy rano odjeżdżają według następującego rozkładu:

-        7.05       Kierżno autostrada

-        7.07       Kierżno

-        7.10       Parzyce 131

-        7.12       Parzyce

-        7.15       Zebrzydowa Wieś

-        7.20       Zebrzydowa d.k.

-        7.22       Nowa Wieś Zebrzydowska

-        7.25       Nowa Wieś 1

-        7.35       Bieniec

-        7.40       Nowa Wieś 1

Spotkanie ogólne na boisku szkolnym o godzinie 8.00. (W razie deszczu od razu odbędą się spotkania w klasach – w czasie przejścia do sal obowiązkowe maseczki zakrywające nos i usta).

Następnie odbywają się spotkania z wychowawcami w klasach:

-        Oddział przedszkolny 0             sala nr 8

-        Klasa I                                               sala nr 9

-        Klasa IIa                                           sala nr 7

-        Klasa IIb                                           sala nr 5

-        Klasa III                                            sala nr 6

-        Klasa IV                                            sala nr 22

-        Klasa V                                             sala nr 4

-        Klasa VIa                                          sala nr 11

-        Klasa VIb                                         sala nr 3

-        Klasa VIIa                                        sala nr 23

-        Klasa VIIb                                        sala nr 10

-        Klasa VIII                                         sala nr 13

Do budynku szkoły wchodzą jedynie rodzice uczniów klas 0 i I (jeden rodzic-opiekun na dziecko).

Do budynku szkoły wchodzimy trzema wejściami – do sal od 5 do 9 od strony drogi z tyłu szkoły, do sal 2, 3, 4nwejściem głównym, do sal 10, 11, 13, 22, 23 od strony parkingu.

Odjazd autobusu planowany jest o 9.15 (jeden kurs)

Organizacja nauki w roku szkolnym 2020/2021

Do budynku szkoły mogą wejść tylko pracownicy i uczniowie oraz - w początkowych tygodniach nauki – jeden rodzic (opiekun) na każdego ucznia klasy I i przedszkolaka.

Zajęcia każdej klasy odbywają się w stałej, ustalonej dla danej klasy sali. Wejście do szkoły odbywa się trzema wejściami. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce. Numery sal oraz miejsca wejść są wykazane w komunikacie dotyczącym 1 września. Sale lekcyjne pozostają otwarte w czasie przerw. Dyżurni w klasach odpowiadają za porządek oraz wietrzenie klas w czasie przerw.

Zaleca się przebywanie uczniów w czasie przerw na świeżym powietrzu – każda klasa w miejscu wyznaczonym, przez wejście do ich klasy (teren zielony z tyłu szkoły, boisko i teren przed wejściem głównym).

Przebywanie w miejscach ogólnodostępnych (korytarze, toalety, biblioteka itp.) wiążą się z reżimem sanitarnym – obowiązuje zasłanianie nosa i ust.

Zasady korzystania z biblioteki i świetlicy określone są w regulaminach i będą podawane do wiadomości uczniów przez opiekunów pracowni.

Kontakt ze szkołą

Kontakt rodzica ze szkołą odbywa się poprzez dziennik elektroniczny. Od nowego roku szkolnego dziennik działać będzie w pełnym zakresie. Każdy uczeń i rodzic ma możliwość podglądu wystawionych ocen, frekwencji, zapowiadanych sprawdzianów i zadań domowych oraz wysyłania wiadomości do użytkowników systemu (także wychowawców i innych nauczycieli). Wiadomości są odbierane tylko w godzinach pracy.

Ze względu na możliwość wysyłania wiadomości i usprawiedliwiania nieobecności rodzic nie powinien udostępniać dostępu do swojego loginu i hasła dziecku. Konto rodzica i konto dziecka to są osobne konta!

Osoby postronne

Co do zasady osoby postronne nie mają możliwości wejścia na teren szkoły. Wszystkie sprawy załatwiane będą drogą elektroniczną. W przypadku konieczności wejścia osoba taka ma obowiązek zdezynfekowania rąk i zasłonięcia ust i nosa oraz musi wyrazić zgodę na kontrolę temperatury ciała. Obecność takiej osoby na terenie szkoły jest rejestrowana – musi się ona wylegitymować pracownikowi szkoły.

Drzwi wejściowe do szkoły poza przerwami są stale zamknięte. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek przywołujący pracownika szkoły oraz skrzynka na korespondencję.

Szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

Anna Wodas
2020-08-28 00:00:00
Funkcjonowanie szkoły od 26 maja

Szanowni Państwo
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi podjął decyzję o uruchomieniu zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I-III od 25 maja 2020 roku oraz konsultacji z nauczycielami (dla uczniów klas IV-VII od 1 czerwca 2020, a dla uczniów klasy VIII od 25 maja 2020).

Zgłoszenia na zajęcia i konsultacje odbywają się poprzez dziennik elektroniczny (moduł Wiadomości).

Zgłoszenia na zajęcia opiekuńcze proszę kierować do pana Damiana Widery do godziny 12.00 dnia poprzedzającego.

Zgłoszenia dokonuje rodzic. W przypadku przekroczenia norm sanitarnych do zajęć kwalifikowane będą dzieci pracowników służb i innych osób pracujących.

Zgłoszenia na konsultacje należy kierować z konta ucznia lub rodzica do danego nauczyciela zgodnie z załączonym terminarzem do godziny 12.00 dnia poprzedzającego.

Przed uczestnictwem w zajęciach i konsultacjach niezbędne jest złożenie przez rodzica, z jego konta, oświadczenia o następującej treści:

numer telefonu do natychmiastowego kontaktu ..................... Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym przy wejściu do budynku szkoły i w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, dziecko nie przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura) Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu
Dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia w formie drukowanej z podpisem rodzica. Brak oświadczenia powoduje brak możliwości przyjęcia dziecka.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami poniżej:

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY
ORGANIZACJA KONSULTACJI
TERMINARZ KONSULTACJI
OŚWIADCZENIE RODZICA

Anna Wodas
2020-05-22 00:00:00